Tajemnice florystyki

Prowadzący:

Anna Kurnik – dyplomowana florystka, Mistrz florystyki,  uczestnik oraz prowadząca licznych kursów florystycznych.

Studio Florystyczne Artico otrzymało znak „Małopolskie Standardy” co gwarantuje Państwu najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Cel kursu florystycznego:

Teoria projektowania, rozwijanie twórczości, rozbudowanie portfolio – oto nasze główne cele podczas tego kursu.

Odkryj swoje umiejętności w zakresie tworzenia niezapomnianych kompozycji z kwiatów – zarówno żywych jak i suszonych i sztucznych. Naucz się dobierać odpowiednie techniki, kolory i materiały pod konkretne zamówienia i potrzeby klientów. Nasze praktyczne porady pomogą Ci rozwinąć Twój potencjał i stworzyć Twój niepowtarzalny styl, który będzie Twoim paszportem do świata florystyki.

Podczas tego kursu florystycznego zbudujesz swoją świadomość projektowania i planowania kompozycji pod konkretne wydarzenia.

Łącząc umiejętności, wiedzę i doświadczenie przekażemy Ci wskazówki, które pozwolą Ci zaprezentować w przyszłości swoją pracę jako profesjonalną i kreatywną.

Program szkolenia:

TEORIA – narzędzia i materiał florystyczny, barwa i kompozycja.

BUKIETY OKOLICZNOŚCIOWE – bukiety wykonane techniką spiralną w różnych formach.

BUKIET ŚLUBNY I ŚLUBNE KOMPOZYCJE – bukiety ślubne i biżuteria florystyczna oraz ślubne dekoracje

FLORYSTYKA POGRZEBOWA – kompozycja pogrzebowa, wieniec pogrzebowy, wiązanka w ręku

KOMPOZYCJE W NACZYNIACH – kompozycje wykonywane w gąbce florystycznej.

Wykonane prace możecie Państwo oczywiście zachować dla własnego użytku.

Materiały wykorzystywane podczas kursu:

Ceramiczne naczynia różnej wielkości, szklane naczynia, sztuczne kwiaty, drobne dodatki zielone, gąbka sucha-szara, ratany różnokolorowe, kwiaty żywe, zielony materiał florystyczny, dodatki florystyczne (gąbka zielona, flizelina, papiery florystyczne, folie, kokardy ,wstążki etc.). Suszone kwiaty, elementy suche różnego kształtu i koloru do dekoracji wianków, piórka, ozdobne szpilki wykończeniowe. Pistolety i kleje na gorąco ,keje do żywych kwiatów, sekatory, taśmy mocujące.

Uprawnienia

Certyfikat – Potwierdzający zdobytą wiedzę.

Każdy uczestnik ma możliwość bezpośrednio po kursie pogłębiać zdobytą wiedzę korzystając indywidualnych porad trenera – Anny Kurnik

Czas trwania kursu

45 godzin zegarowych

Miejsce odbywania kursu

Studio Florystyczne Artico
Kraków, ul. Siemaszki 18

Najbliższe terminy szkoleń:

Terminy do uzgodnienia

Cena:

5000 zł

Interesuje Cię ten kurs? Napisz do nas 🙂

Regulamin szkolenia
 • 1 Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem szkolenia jest Anna kurnik Artico- aranżacje z żywych kwiatów
 1. Organizator organizuje szkolenia na zasadach, w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 1. Oferta szkoleń określa: temat, termin i miejsce szkolenia oraz wysokość opłaty za szkolenie czyli wynagrodzenia Organizatora.
 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w szkoleniu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowania jego treści.
 1. Organizator oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń w zakresie wskazanym w ofercie szkoleń.
 • 2 Zgłoszenie uczestnictwa
 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 2. dostępność wolnych miejsc;
 3. wypełnienie przez osobę zainteresowaną wzięciem udziału w szkoleniu formularza on-line dostępnego na stronie WWW.artico.com.pl
 4. zapłata opłaty za szkolenie w kwocie określonej przez Organizatora w terminie 3 dni roboczych od dnia przesłania informacji do Uczestnika przez Organizatora na adres email osoby zainteresowanej wzięciem udziału w szkoleniu podany w formularzu, o którym mowa w pkt 2.
 5. W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, osoba zostaje uczestnikiem szkolenia zwanym dalej „Uczestnikiem szkolenia”.
 6. Opłata za szkolenia obejmuje: koszt szkolenia
2.Opłata za szkolenie – jeśli nie zaznaczono inaczej w ofercie szkoleń – nie obejmuje innych kosztów jakie Uczestnik szkolenia może ponieść w związku ze szkoleniem.
3.Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy otrzymany przez Uczestnika od Organizatora w tytule wpisując: rodzaj szkolenia, datę szkolenia oraz Imię i Nazwisko Uczestnika
4.W przypadku nie zaksięgowania wpłaty w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się, iż osoba zrezygnowała z udziału w szkoleniu, na zasadach określonych w §4 ust. 2.
 1. W przypadku gdy należna opłata za szkolenie nie wpłynie na rachunek bankowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, a osoba oświadczy iż wpłaty dokonała, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie osoby zainteresowanej do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu przez Uczestnika na adres email: biuro@artico.com.pl
 • 3 Odwołanie szkolenia przez Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie do 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub niedyspozycji któregokolwiek z prelegentów prowadzących szkolenie.
 2. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Uczestnika szkolenia podany w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2
 3. W przypadku odwołania szkolenia opłata za szkolenie zostaje zwrócona Uczestnikowi szkolenia w całości na rachunek bankowy, z którego została dokonana zapłata w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odwołania szkolenia.
 • 4 Rezygnacja ze szkolenia przez Uczestnika szkolenia
 1. Uczestnikowi szkolenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 i 3.
 1. Uczestnik szkolenia może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów jeśli informację o rezygnacji ze szkolenia prześle na adres email: buro@artico.com.pl nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 1. Jeśli Uczestnik szkolenia poinformuje Organizatora o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia lub nie stawi się w miejscu i czasie wyznaczonym na szkolenie to Organizator uprawniony jest do pobrania opłaty w wysokości 100% opłaty za szkolenie.
 • 5 Reklamacje
 1. Uczestnik szkolenia uprawniony jest do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością szkolenia w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w którym szkolenie się odbyło.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres email: biuro@artico.com.pl wskazując w treści reklamacji przedmiot żądania wraz z uzasadnieniem oraz dane kontaktowe.
 3. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 6 Ochrona Danych Osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników szkolenia jest Organizator –  Anna Kurnik – artico aranżacje z żywych kwiatów
 2. Dane osobowe Uczestników szkolenia podane w formularzu zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres email), Organizator zbiera wyłącznie w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia oraz prawidłowego przeprowadzenia szkolenia. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkolenia innym podmiotom.
 1. Uczestnik szkolenia ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby w każdym czasie oraz prawo do ich poprawienia lub usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych lub ich poprawy Uczestnik szkolenia powinien wysłać wiadomość na adres email: info@dekoracjealex.pl wpisując w tytule „Dane osobowe Usunięcie” lub „Dane osobowe Poprawa” oraz wskazując w jej treści żądanie usunięcia danych osobowych lub ich poprawy.
 • 7 Prawa autorskie
 1. Organizator informuje, że prezentacje wyświetlone podczas szkolenia oraz materiały udostępnione Uczestnikom szkolenia (dalej jako „Utwór”) mają charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i podlegają ochronie w myśl przepisów tej ustawy.
 1. Autorskie prawa majątkowe do Utworu przysługują Organizatorowi.
 2. Organizator informuję, że:
 1. nieuprawnione lub niezgodne z poniższymi zasadami wykorzystanie Utworu narazi sprawcę na konsekwencje prawne;
 2. jakiekolwiek korzystanie, rozporządzanie lub rozpowszechnianie całości lub części Utworu, w tym m.in. poprzez wprowadzanie do sieci Internet oraz innych sieci telekomunikacyjnych, drukowanie, wystawianie, wprowadzanie do obrotu, kopiowanie (bez względu na zastosowaną technikę), wyświetlanie, nadawanie, publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie na portalach internetowych, forach internetowych otwartych jak i zamkniętych, domenach jak również subdomenach, modyfikowanie, tłumaczenie, przystosowywanie i adaptowanie, przerabianie, kompilowanie, implementowanie, dzielenie, integrowanie z innymi elementami lub innymi utworami, wymaga pisemnej zgody Organizatora;
 3. zabronione jest wykonywanie zdjęć i rejestrowanie w jakiejkolwiek formie materiałów stanowiących Utwór;
 4. naruszenie zasad wykorzystywania Utworu spowoduje pociągnięcie osoby naruszającej te zasady do odpowiedzialności cywilnej oraz skutkować może odpowiedzialnością karną bowiem zgodnie z treścią art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) każdy kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • 8 Postanowienia Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 grudnia 2019 roku.
 1. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych od daty udostępnienia ich na stronie WWW.artico.com.pl
 2. Spory związane z interpretacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Zobacz nasz sklep
internetowy

Zamów kwiaty z dostawą do domu, kup voucher na prezent lub inny podarunek dla bliskiej osoby.